Generelle leveringsvilkår

Mat-Miljølaboratoriet AS sine generelle leveringsvilkår gjeld for alle tenester, både akkrediterte og uakkrediterte. Avvik eller tillegg må avtalast skrifteleg. Mat-Miljølaboratoriet AS er akkreditert etter NS-EN ISO 17025, med akkrediteringsnr. TEST 089.

 

Avtale

Analyser vert avtalt ved bruk av følgjeskjema, avtale, tilbod, prøvetakingsplanar. Inkludert bestillingar pr. telefon som ikkje er bekrefta skrifteleg.

Avtaler kan justerast fortløpande i avtaleperioden ved einigheit mellom partane.

Mat-Miljølaboratoriet AS kan endre sine rutinar for utføring av oppgåver, dersom dette ikkje går utover kvaliteten på arbeidet.

 

Innsyn

Opplysningar om metodikk, akkrediterinsstatus, måleusikkerheit, deteksjosgrense og pris får ein ved å kontakte Mat-Miljølaboratoriet AS.

Dersom kunden ynskjer det har han etter avtale rett til å sjå relevante prosedyrar, SLP-resultat og relevant laboratorieaktivitet 

 

Underleverandørar

Mat-Miljølaboratoriet AS forbeheld seg retten til å bruke underleverandør.

Analyser som Mat-Miljølaboratoriet AS ikkje kan utføre, vert  vidaresendt til underleverandør.

Underleverandør kan verte brukt ved havari på utstyr. 

Avtalen er slik at kunden aksepterer våre underleverandørar, og at nødvendig informasjon om prøven blir formidla til underleverandør.  

Mat-Miljølaboratoriet AS pliktar å orientere om kven som er underleverandør dersom kunden ber om det.

 

Rapportering

Mat-Miljølaboratoriet AS nyttar elektronisk rapportering dersom ikkje annet er avtalt.

Rapport vert normalt sendt ut 1-2  veke etter at prøva er mottatt, ved bruk av underleverandør 3-4 veker.

Ved vesentlege forseinkingar vert kunden varsla.  

Rapportane vert  sendes som ukryptert vedlegg til avtalte E-post adresser, anna må avtalast.

Analyseresultatet er oppdragsgivar sin eigendom og kan ikkje vidareformidlast til andre utan skriftleg samtykke frå oppdragsgivar.

Rapport og opplysningar om prøvene vert lagra i 3 år etter at rapporten er sendt ut.

 

Ansvar

Kunden er ansvarlege for rett prøveuttak dersom ikkje anna er avtalt. Kunden kan få veiledning om prøveuttak. Dersom prøvemateriale skal returnerast må kunden avtale dette ved prøvelevering.  

Mat-Miljølaboratoriet AS er ikkje ansvarlege for skader på prøver, som oppstår under transport.

Dersom prøven blir ansett som ueigna eller har klare manglar, forbeheld vi oss retten til å avvise prøva i samråd med kunden.

Mat-Miljølaboratoriet AS  har ansvar for å utføre oppdrag i tråd med rutinar skildra i vårt kvalitetssystem.

Mat-Miljølaboratoriet AS er berre ansvarleg for feil eller manglar som skuldast forsett eller uaktsomheit.

Mat-Miljølaboratoriet AS sitt økonomiske ansvar bergensar seg til analysekostnader.

Erstatningskrav må framsettast snarast mogeleg og seinast innan  6.månader.

Dersom det oppstår hindringar for gjennomføring av avtaler som er utanfor partane sin kontroll, og som ikkje kunne forutsjåast vert det  ikkje rekna som brot på avtale. Hindringar utanfor kontroll er streik, lockout, krig, brann, eksplosjon og andre forhold ein ikkje rår over.

 

Fakturering

Alle gitte priser er eks. mva dersom ikkje anna er oppgitt.

Kostnader for frakt av prøver kjem i tillegg.

Fakturering skjer etterskotsvis, med for fall på 30 dagar etter fakturerings dato.

Reklamasjon på faktura må gjerast innan forfallsdato.  

Faktura som ikkje er betalt på forfallsdato, vert i tillegg belasta med purregebyr, samt renter iht. til lov om forsinkelsesrenter.

 

Personvern

Vi tar ansvar for at opplysningane som vi har om deg/kunden brukast i tråd med personvernlovgivningen.

 

Teieplikt

Begge partar har full teieplikt om forhold rundt avtale og andre interne forhold. Dette gjelg både under og etter avtaleforhold, i ubegrensa tid.

Dersom lova krev at laboratoriet skal frigje konfidensiell informasjon vert kunden informert om dette.

 

Samarbeidsplikt

Partane forpliktar seg til å samarbeide for  å sikre ei god gjennomføring av avtalen.

 

Klagar

Klagar vert behandla etter interne rutinar for avviksbehandling.

 

Tvistar

Tvistar vert forsøkt løyst gjennom forhandlingar mellom partane, dersom det ikkje fører fram vert tvistar avgjort ved voldgift iht. Tvistemålslovenav 13.august 1915.

Sist revidert 21.04.2020